BİLDİRİ GÖNDERİMİ SONA ERMİŞTİR...!! 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ ve SUNUM KURALLARI

 • Tüm bildiri özetleri, online olarak web sitesine üye olduktan sonra Bildiri Gönderme menüsü üzerinden açılacak sayfadaki bildiri formunun doldurulması yoluyla gerçekleştirilecektir.
 • Gönderilmiş bildiriler üzerinde geriye dönüp düzeltmeler yapılabilecek ancak bildiri gönderim son tarihinden sonra hiç bir düzeltme kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.
 • Kongrede bildiriler, sözel, video ve poster şeklinde sunulacaktır.
 • Her üç kategori sunum için gönderilecek bildiri özeti 300 kelimeyi aşmayacaktır.
 • Bildiri gönderimi yapılırken sunum tipi (sözel, video, poster) seçilmelidir.
 • Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır
 • Bildirinizi AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ(LAR) başlıkları altında düzenleyiniz.
 • Türkçe kullanmaya azami dikkat gösteriniz. İmla ve yazım hatalarını kontrol ediniz. Kısaltma kullandığınız ilk yerde, açık yazılışını yazınız.
 • Bilimsel Kurul, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme hakkına sahiptir. 
 • Özetlere tablo ya da grafik eklenmeyecektir.
 • Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. 
 • Faks veya normal posta yolu ile gönderilecek ya da elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.
 • Kongre bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. Sunumların Microsoft Office 2000 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım bulunacaktır.
 • Sözel sunumlar için belirlenen süre, 5 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 7 dakikadır. Bu süre kesinlikle AŞILMAMALIDIR. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.
 • BİLDİRİ SON GÖNDERME TARİHİ 15 EKİM 2023
 • Gönderilen bildiri; kabul edilmesi durumunda, bildiride adı geçen yazarlardan birinin  25 EKİM 2023  tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması ZORUNLUDUR.
 • Bilimsel program içerisinde sunulmak üzere kabul edilen tüm çalışmaların özetleri kongre bildiri özet kitabında yer alacaktır.
 • Gönderilen tüm bildiriler Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum için kabul edilen çalışmaların yazarına 20 EKİM 2023 tarihine kadar bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel, video, poster) belirten “kabul yazısı” gönderilecektir.