P01
KESİ FITIĞI ONARIMI ÖNCESİ BOTULİNUM TOKSİNİ UYGULAMASINA BAĞLI GRİP BENZERİ VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEME AİT YAN ETKİLER: OLGU SUNUMU

Hakan Kulaçoğlu*, Hakan Kulaçoğlu*, Alp Alptekin**, Haydar Celasin***
*Ankara Fıtık Merkezi,
**SB Etlik Şehir Hastanesi Algoloji Ünitesi,
***Lokman Hekim Üniversitesi Akay Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

AMAÇ: Büyük karın duvarı fıtıklarında onarımı kolaylaştırmak için preoperatif dönemde yapılan Botulinum toksini enjeksiyonunun nadir ancak yorucu yan etkileri konusunda farkındalık oluşturmak. OLGU: 58 yaşında kadın hasta karın ameliyatı kesisindeki şişlik nedeniyle başvurdu. Muayenede ve abdominal tomografide göbek çevresinden pubise uzanan 10x20 cm boyutlarındaki defektten herniasyon saptandı. Yamalı kesi fıtığı onarımı kararı alındı ve preoperatif botulinum toksini uygulaması planlandı. Ultrasonografi eşliğinde 6 noktadan toplam 500 U Dysport (Ipsen Biopharm, UK) enjeksiyonu yapıld ve ameliyat için 4 haftalık interval belirlendi. Hasta bir hafta sonra hasta halsizlik, subfebril ateş ve iştahsızlık yakınmalarıyla başvurdu. BK: 14.000 ve CRP 65 idi. Hasta yakından takip edildi. Semptomlar önce düzelmesine rağmen uygulamanın 20. gününde bu kez üst solunum yolu semptomları ile grip benzeri tablo gözlendi. BK ve CRP yüksek, PCR negatifti. Hasta, kliniğinin ve laboratuvar değerlerinin hızla düzelmesi üzerine planlanan tarihte ameliyata alınarak Bilateral TAR+Greftli Kesi Fıtığı Onarımı yapıldı. Postop 2. gün halsizlik, ateş ve CRP yüksekliği gelişti, ancak 48 saatte düzeldi. Günlük kontrollerde hızlı bir iyileşme gözlendi ve drenler çekildi. Postop 18.günde ateş yüksekliği (39°C), bulantı, diare ve halsizlik ile başvuran hasta hospitalize edildi. Yara, idrar ve kan kültürleri negatifti. 48 saatte düzelme olması üzerine eve çıkarıldı. Literatür araştırmasında botulinum toksininin farklı alanlardaki uygulamaları sonrasında benzer tablolar geliştiği bilgisine ulaşıldı. Hasta halen 3.ayında tamamen semptomsuzdur. TARTIŞMA: Başta serebral palsi ve spastisiteli çocuklar olmak üzere, çeşitli hastalık gruplarının tedavisinde botulinum toksini enjeksiyonu sonrasında halsizlik, kas güçsüzlüğü, grip benzeri semptomlar, ağız kurluğu, baş dönmesi, deri döküntüleri ve gastrointestinal semptomlar görüldüğü bildirilmiş, ancak karın duvarı fıtığı onarımlarından önce böyle bir tablo rapor edilmemiştir. SONUÇ: Büyük kesi fıtıklarının onarımı öncesinde, 8 yıldır rutin botulinum toksini uygulamasını takiben bu tablo ile ilk kez karşılaştık. Karın duvarı onarımı alanında yoğun olarak çalışan cerrahların bu yan etki tablosu hakkında bilgili olmaları olguların yönetiminde yarar sağlayacağını umuyoruz.
P02
2017-2020 ARASI SAĞLIK KURULU İNGUİNAL .UMBLİCAL, İNSİZYONEL HERNİ OLGULARI

poster bildiridir.sözel bildiri değildir.*, GÜNAY ULUÇ**
*istanbul medeniyet üniversitesi prof.dr.süleyman yalçın göztepe şehir hastanesi,
**İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PROF.DR. SÜLEYMAN YALÇIN GÖZTEPE ŞEHİR HASTANESİ

AMAÇ: 2017-2020 yılları arasında sağlık kurulu raporu almak için genel cerrahi heyet polikliniğine başvuran hastalardaki opere olmuş inguinal, umblical, insizyonel herni operasyonlu hastaları ve halen mevcut hernili opere olmamış hastaları tespit etmekti. GEREÇ ve YÖNTEM :Sağlık kuruluna başvuran tüm hastalara genel cerrahi ile ilgili bir ameliyat olup olmadıkları soruldu, inguinal, umblical, insizyonel herni operasyon öykülü hastaların ameliyat epikrizleri görüldü, batın inspeksiyonları yapıldı; inguinal, umblical ,insizyonel herni operasyon skarları görülüp kaydedildi.Henüz opere olmamış hastaların hernileri muayene edilip kayıtları yapılıp, önerilerde bulunuldu. BULGULAR:Umblical herni nedeniyle opere toplam 18 hasta ,.İnguinal herni nedeni ile opere toplam 31 hasta ,bilateral inguinal herni nedeniyle opere 13 hasta , insizyonel herni nedeniyle opere 2 hasta olup toplamda opere 64 vaka mevcuttu. Opere olmayan 5 hastanın 2' si umblical herni, 3 'ü inguinal herni olgusuydu. TARTIŞMA: Hastalar durum bildirir rapor, vergi indirimi, engelli kimlik kartı alma, askerliğe elverişlidir raporu alma amaçlı heyet polikliniğine başvurdukları nonopere hernilerin bazılarının muayene ile point herni denilen ,bazılarınında ultrasonla tespit edildiği görüldü. SONUÇ: Hastalar hem hernileri hemde varsa diğer genel cerrahi operasyonları öğrenilip değerlendirilerek puanlamaları yapılıp sağlık kuruluna yönlendirildi.